Dziś jest: Czwartek, 27 Czerwca Imieniny obchodzi: Cyryl, Maryla, Władysław

Menu Głowne->Lokalna Grupa Działania->struktura organizacyjna->Statut


Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 2/2006

Zebrania osób zakładających

Stowarzyszenie pod nazwą

Lokalna Grupa Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2006 r.


STATUT STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

Kłobuck, dnia 30 stycznia 2006 r.


STATUT STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, zwanych dalej przepisami SPO.
 3. Nazwa stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka, przy czym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania celu Stowarzyszenia może prowadzić ono działalność na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

3. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym celu działania, jak również z organami administracji rządowej lub samorządowej.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kłobuck.

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać własnego znaku graficznego, skrótu nazwy w brzmieniu „LGD Zielony Wierzchołek Śląska” i pieczęci z danymi identyfikującymi Stowarzyszenie oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Stowarzyszenia w językach obcych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział II

Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§ 7.

 1. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1) opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w rozumieniu przepisów SPO, dla obszaru gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka, zwanych dalej gminami,

2) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru gmin,

3) promocja obszarów wiejskich położonych na terenie gmin,

4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach,

5) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach,

 1. Do celów Stowarzyszenia należy ponadto działalność w zakresie:

1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

3) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

4) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.

5) wspierania nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

7) wspierania procesu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 1. Stowarzyszenie wszystkie swoje cele realizuje na rzecz ogółu społeczności.

§ 8.

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwoju turystyki oraz popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów regionalnych.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, oraz sportowych, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,

c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,

- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

- tworzenie stron internetowych,

- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

2) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją ZSROW,

3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

4) pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z unijnych programów pomocy oraz innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

5) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach SPO,

6) prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 10.

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków oraz pracy osób zatrudnionych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

1) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendację zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez działających na obszarze, dla którego ma być opracowana ZSROW lub którego dotyczy ZSROW:

a) partnera społecznego i gospodarczego w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju,

b) gminę wiejską,

c) gminę miejsko-wiejską,

d) związek międzygminny lub

e) inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celów Stowarzyszenia,

2) złoży deklarację członkowską.

 1. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) opłacać składki członkowskie,

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków,

5) należycie wypełniać obowiązki związane z pełnieniem funkcji w organach.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

§ 14.

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

c) cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1,

3) śmierci.

§ 15.

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
 2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,

3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający mają prawo:

1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

 1. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Nadanie godności członka honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.

2. Członkowie honorowi mają prawo:

1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

4. Utrata członkostwa przez członka honorowego Stowarzyszenia następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia.

§ 17.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie wykluczenia jest ostateczna i jest podejmowana na pierwszym Walnym Zebraniu po złożeniu odwołania.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Rada Programowa,

3) Zarząd,

4) Komisja Rewizyjna.

 1. Przyjmuje się zasadę, że praca we władzach Stowarzyszenia jest działalnością społeczną wykonywaną nieodpłatnie.

§ 19.

 1. Kadencja Rady Programowej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 2. Członkowie Rady Programowej nie mogą być członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.

§ 20.

 1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady Programowej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

§ 21.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, wywieszając ogłoszenie w siedzibie Stowarzyszenia i zamieszczając je na stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 20 ust. 1,

2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie - bez względu na liczbę zgromadzonych osób uprawnionych do głosowania.

 1. Postanowień ust. 5 nie stosuje się do głosowań w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 22.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może mieć postać zebrania sprawozdawczego lub sprawozdawczo - wyborczego.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie 60 dni przed upływem kadencji władz określonej w § 19 ust. 1.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący wybrany spośród obecnych na Walnym Zebraniu członków. Wyboru przewodniczącego dokonuje się na początku każdego Walnego Zebrania.
 5. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół.

§ 23.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;

2) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych,

3) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

4) na żądanie Rady Programowej.

 1. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2-4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Postanowienia § 22 ust. 4 i 5 stosuje się do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) zatwierdzanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2) ustalanie liczby członków Rady Programowej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) z uwzględnieniem § 25 ust. 3, § 27 ust. 2 wybór i odwołanie członków Rady Programowej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Programowej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach ZSROW,

5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

6) uchwalanie zmian Statutu,

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

10) ustalanie wysokości składek członkowskich,

11) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków

§ 25.

 1. Rada Programowa jest organem określającym główne kierunki działania Stowarzyszenia.
 2. W skład Rady Programowej wchodzi od 17 do 25 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 3. Rada Programowa składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, działającymi na obszarze, dla którego ma być opracowana ZSROW lub, którego dotyczy, ZSROW, przy czym w składzie Rady Programowej nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn.
 4. Rada Programowa obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Programowej, a w razie niemożności wykonywania przez niego funkcji, przez Wiceprzewodniczącego Rady Programowej.
 5. W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 6. Dla usprawnienia przebiegu pracy merytorycznej Rada Programowa może powoływać Zespoły Tematyczne, składające się z minimum 3 osób.

§ 26.

Do kompetencji Rady Programowej należy:

1) uchwalanie na wniosek Zarządu rocznych i wieloletnich kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

2) podejmowanie decyzji dotyczących projektów, które mają zostać zrealizowane przez Stowarzyszenie,

3) podejmowanie decyzji dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem w ramach realizacji ZSROW, na podstawie propozycji Zarządu oraz przepisów SPO,

4) podejmowanie decyzji dotyczących uruchamiania innych instrumentów wsparcia aktywności lokalnej na terenie działania Stowarzyszenia,

5) akceptacja ZSROW na podstawie projektu opracowanego przez Zarząd,

6) przedkładanie na Walne Zebranie Członków wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 27.

 1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa oraz Skarbnika.
 2. Zarząd składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, działającymi na obszarze, dla którego ma być opracowana ZSROW lub którego dotyczy ZSROW, przy czym w składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:

1) wnioskowanie do Rady Programowej w sprawach uchwalania rocznych i wieloletnich kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

2) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

3) składanie wniosków do Rady Programowej w przedmiocie podziału środków przeznaczonych na działalność statutową w zakresie, o którym mowa w § 26. pkt. 2-4 oraz wykonywanie decyzji Rady Programowej w tym zakresie,

4) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

6) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8) przygotowanie na Walne Zebranie Członków propozycji w sprawie wysokości składek członkowskich,

9) opracowywanie i realizacja ZSROW,

10) przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Schematu II Działania „Pilotażowy Program Leader+” SPO,

11) przygotowanie do realizacji propozycji projektów, o których mowa w § 26. pkt. 2-4 oraz czuwanie nad ich realizacją,

12) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,

13) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,

14) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z zastrzeżeniem, że jednym z tych członków musi być Prezes lub Wiceprezes.

§ 28.

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą też otrzymywać z tytułu członkostwa w tym organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 29.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 ust. 1 pkt 2-4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 30.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości stanowiące jego własność, oraz wszelkie prawa majątkowe przysługujące Stowarzyszeniu.

§ 31.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 32.

Wszelkie dochody z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie mogą być przeznaczane wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 33.

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§ 34.

Stowarzyszeniu nie wolno przekazywać jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 35.

Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 36.

Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 2/2006

Zebrania osób zakładających

Stowarzyszenie pod nazwą

Lokalna Grupa Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska”

w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2006 r.

STATUT STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

Kłobuck, dnia 30 stycznia 2006 r.


STATUT STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, zwanych dalej przepisami SPO.
 3. Nazwa stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka, przy czym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania celu Stowarzyszenia może prowadzić ono działalność na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

3. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym celu działania, jak również z organami administracji rządowej lub samorządowej.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kłobuck.

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać własnego znaku graficznego, skrótu nazwy w brzmieniu „LGD Zielony Wierzchołek Śląska” i pieczęci z danymi identyfikującymi Stowarzyszenie oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Stowarzyszenia w językach obcych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział II

Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§ 7.

 1. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1) opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w rozumieniu przepisów SPO, dla obszaru gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka, zwanych dalej gminami,

2) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru gmin,

3) promocja obszarów wiejskich położonych na terenie gmin,

4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach,

5) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach,

 1. Do celów Stowarzyszenia należy ponadto działalność w zakresie:

1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

3) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

4) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.

5) wspierania nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

7) wspierania procesu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 1. Stowarzyszenie wszystkie swoje cele realizuje na rzecz ogółu społeczności.

§ 8.

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwoju turystyki oraz popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów regionalnych.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, oraz sportowych, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,

c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,

- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

- tworzenie stron internetowych,

- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

2) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją ZSROW,

3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

4) pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z unijnych programów pomocy oraz innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

5) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach SPO,

6) prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 10.

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków oraz pracy osób zatrudnionych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

1) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendację zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez działających na obszarze, dla którego ma być opracowana ZSROW lub którego dotyczy ZSROW:

a) partnera społecznego i gospodarczego w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju,

b) gminę wiejską,

c) gminę miejsko-wiejską,

d) związek międzygminny lub

e) inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celów Stowarzyszenia,

2) złoży deklarację członkowską.

 1. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) opłacać składki członkowskie,

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków,

5) należycie wypełniać obowiązki związane z pełnieniem funkcji w organach.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

§ 14.

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

c) cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1,

3) śmierci.

§ 15.

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
 2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,

3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający mają prawo:

1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

 1. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Nadanie godności członka honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.

2. Członkowie honorowi mają prawo:

1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

4. Utrata członkostwa przez członka honorowego Stowarzyszenia następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia.

§ 17.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie wykluczenia jest ostateczna i jest podejmowana na pierwszym Walnym Zebraniu po złożeniu odwołania.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Rada Programowa,

3) Zarząd,

4) Komisja Rewizyjna.

 1. Przyjmuje się zasadę, że praca we władzach Stowarzyszenia jest działalnością społeczną wykonywaną nieodpłatnie.

§ 19.

 1. Kadencja Rady Programowej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 2. Członkowie Rady Programowej nie mogą być członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.

§ 20.

 1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady Programowej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

§ 21.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, wywieszając ogłoszenie w siedzibie Stowarzyszenia i zamieszczając je na stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 20 ust. 1,

2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie - bez względu na liczbę zgromadzonych osób uprawnionych do głosowania.

 1. Postanowień ust. 5 nie stosuje się do głosowań w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 22.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może mieć postać zebrania sprawozdawczego lub sprawozdawczo - wyborczego.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie 60 dni przed upływem kadencji władz określonej w § 19 ust. 1.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący wybrany spośród obecnych na Walnym Zebraniu członków. Wyboru przewodniczącego dokonuje się na początku każdego Walnego Zebrania.
 5. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół.

§ 23.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;

2) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych,

3) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

4) na żądanie Rady Programowej.

 1. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2-4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Postanowienia § 22 ust. 4 i 5 stosuje się do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) zatwierdzanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2) ustalanie liczby członków Rady Programowej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) z uwzględnieniem § 25 ust. 3, § 27 ust. 2 wybór i odwołanie członków Rady Programowej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Programowej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach ZSROW,

5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

6) uchwalanie zmian Statutu,

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

10) ustalanie wysokości składek członkowskich,

11) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków

§ 25.

 1. Rada Programowa jest organem określającym główne kierunki działania Stowarzyszenia.
 2. W skład Rady Programowej wchodzi od 17 do 25 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 3. Rada Programowa składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, działającymi na obszarze, dla którego ma być opracowana ZSROW lub, którego dotyczy, ZSROW, przy czym w składzie Rady Programowej nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn.
 4. Rada Programowa obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Programowej, a w razie niemożności wykonywania przez niego funkcji, przez Wiceprzewodniczącego Rady Programowej.
 5. W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 6. Dla usprawnienia przebiegu pracy merytorycznej Rada Programowa może powoływać Zespoły Tematyczne, składające się z minimum 3 osób.

§ 26.

Do kompetencji Rady Programowej należy:

1) uchwalanie na wniosek Zarządu rocznych i wieloletnich kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

2) podejmowanie decyzji dotyczących projektów, które mają zostać zrealizowane przez Stowarzyszenie,

3) podejmowanie decyzji dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem w ramach realizacji ZSROW, na podstawie propozycji Zarządu oraz przepisów SPO,

4) podejmowanie decyzji dotyczących uruchamiania innych instrumentów wsparcia aktywności lokalnej na terenie działania Stowarzyszenia,

5) akceptacja ZSROW na podstawie projektu opracowanego przez Zarząd,

6) przedkładanie na Walne Zebranie Członków wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 27.

 1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa oraz Skarbnika.
 2. Zarząd składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, działającymi na obszarze, dla którego ma być opracowana ZSROW lub którego dotyczy ZSROW, przy czym w składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:

1) wnioskowanie do Rady Programowej w sprawach uchwalania rocznych i wieloletnich kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

2) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

3) składanie wniosków do Rady Programowej w przedmiocie podziału środków przeznaczonych na działalność statutową w zakresie, o którym mowa w § 26. pkt. 2-4 oraz wykonywanie decyzji Rady Programowej w tym zakresie,

4) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

6) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8) przygotowanie na Walne Zebranie Członków propozycji w sprawie wysokości składek członkowskich,

9) opracowywanie i realizacja ZSROW,

10) przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Schematu II Działania „Pilotażowy Program Leader+” SPO,

11) przygotowanie do realizacji propozycji projektów, o których mowa w § 26. pkt. 2-4 oraz czuwanie nad ich realizacją,

12) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,

13) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,

14) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z zastrzeżeniem, że jednym z tych członków musi być Prezes lub Wiceprezes.

§ 28.

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą też otrzymywać z tytułu członkostwa w tym organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 29.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 ust. 1 pkt 2-4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 30.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości stanowiące jego własność, oraz wszelkie prawa majątkowe przysługujące Stowarzyszeniu.

§ 31.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 32.

Wszelkie dochody z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie mogą być przeznaczane wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 33.

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§ 34.

Stowarzyszeniu nie wolno przekazywać jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 35.

Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 36.

Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.