Dziś jest: Czwartek, 27 Czerwca Imieniny obchodzi: Cyryl, Maryla, Władysław

Menu Głowne->Lokalna Grupa Działania->struktura organizacyjna->Stowarzyszenie


W ramach projektu „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju ZIELONEGO WIERZCHOŁKA ŚLĄSKA” realizowanego w zakresie Działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader+” – Schemat I Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w okresie od października 2005 roku do kwietnia 2006 roku utworzona została LGD o nazwie Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” (w skrócie – „LGD Zielony Wierzchołek Śląska”) i przygotowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).

LGD Zielony Wierzchołek Śląska jest rezultatem aktywności lokalnej społeczności. Członkowie LGD biorąc czynny udział w tworzeniu ZSROW inspirowali lokalną społeczność w formułowaniu założeń ZSROW.

 

Status prawny LGD

LGD Zielony Wierzchołek Śląska przyjęła formę prawną stowarzyszenia. W dniu 30 stycznia w Kłobucku miało miejsce zebranie założycielskie, na którym obecnych było 50 osób wskazanych przez partnerów z trzech sektorów.

 

Data rejestracji w sądzie

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 lutego 2006 roku pod pozycją rejestru Nr 0000251693.

 

Sposób rozszerzenia składu LGD o kolejnych partnerów

Stowarzyszenie LGD Zielony Wierzchołek Śląska pozostaje otwarte na nowych partnerów, którzy są zainteresowani działalnością na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a w szczególności aktywną realizacją niniejszej Strategii. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

1) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendację zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez działających na obszarze, którego dotyczy ZSROW:

a) partnera społecznego i gospodarczego w
rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju,

b) gminę wiejską,

c) gminę miejsko-wiejską,

d) związek międzygminny lub

e) inną osobę prawną, której działalność
obejmuje realizację celów Stowarzyszenia,

2) złoży deklarację członkowską.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia. Nabycie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

Potencjał administracyjny

W dniu 25 marca 2006 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD Zielony Wierzchołek Śląska ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzi 9 członków, w tym ponad 50% stanowią osoby wskazane przez partnerów społecznych i gospodarczych. Przy wyborze członków Zarządu zadbano też o zapewnienie równej reprezentacji dla obszarów wszystkich ośmiu gmin, jak również o spełnienie warunku obecności w Zarządzie minimum 40% kobiet i minimum 40% mężczyzn. Taki skład Zarządu jest między innymi wyrazem poparcia przez założycieli Stowarzyszenia idei równości kobiet i mężczyzn w zarządzaniu LGD.

Na tym samym zebraniu w dniu 25 marca 2006 roku powołano także Komisję Rewizyjną i Radę Programową Stowarzyszenia. Zarówno w przypadku Komisji, jak i Rady zadbano o zapewnienie w miarę równej reprezentacji dla ośmiu gmin, kobiet i mężczyzn oraz co najmniej 50% osób wskazanych przez partnerów społecznych i gospodarczych.