Dziś jest: Czwartek, 27 Czerwca Imieniny obchodzi: Cyryl, Maryla, Władysław

Menu Głowne->Strategia->tematy wiodące


     ZSROW sporządzona na potrzeby projektu: „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju ZIELONEGO WIERZCHOŁKA ŚLĄSKA” realizowanego w ramach Działania 2.7.: „Pilotażowy Program LEADER+” Sektorowego Programu Operacyjnego: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” stanowi rezultat prac LGD prowadzonych w formie dyskusji, spotkań oraz konsultacji nad problematyką rozwoju Ziemi Kłobuckiej.
    W ZSROW uwzględniono opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz diagnostycznych, tj.: „Analizy potencjału przyrodniczego”, „Analizy oferty edukacyjnej i kulturowej”, „Analizy potencjału demograficznego i gospodarczego”, „Analizy atrakcyjności turystycznej”, a także wyniki bezpośrednich konsultacji społecznych prowadzonych za pomocą ankietyzacji, warsztatów strategicznych oraz spotkań informacyjnych z przedstawicielami społeczności lokalnych,  przedsiębiorcami oraz przedstawicielami władz samorządowych w 8 gminach biorących udział w projekcie.

Tematy wiodące
W wyniku analizy ankiet i kilku warsztatów, spośród czterech tematów zaproponowanych przez Komisję Europejską wybrano dwa. Tematy te zostały zdekomponowane na cele strategiczne, które są rozumiane jako pożądane stany możliwe do osiągnięcia w przyszłości, służące realizacji wizji rozwoju obszaru we wskazanych tematach wiodących.

Temat 1. Podnoszenie wartości lokalnych produktów, zwłaszcza przez ułatwienie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki
                wspólnym działaniom,

Cele strategiczne:

1) Wzmacnianie konkurencyjności lokalnych produktów

    Cel ten obejmuje następujące działania: wspieranie inicjatyw sektora małego i średniego biznesu w zakresie promocji lokalnych produktów (np. program promocji lokalnych produktów, działalność wystawiennicza, seminaria i konferencje, inicjatywy zrzeszające przedsiębiorców); wspieranie inicjatyw sektora rolnego w zakresie udoskonalenia metod produkcji i konkurencyjności gospodarstw rolnych (np. szkolenia w zakresie dostępności środków unijnych, przygotowania dokumentacji projektowych, prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, tworzenia grup producenckich, przygotowania badań marketingowych, organizacja wizyt studialnych w krajowych i zagranicznych LGD).

2)  Kreowanie nowych działalności gospodarczych poprzez wspieranie potencjału przedsiębiorczości i zaradności mieszkańców obszaru

    Działania służące realizacji celu ukierunkowane są na: inicjowanie projektów w zakresie tworzenia nowych działalności gospodarczych (np. promocja ofert inwestycyjnych gmin uczestniczących w projekcie, w tym pozyskanie inwestorów branży hotelowej, gastronomicznej, turystycznej; przygotowanie analiz rynkowych i gospodarczych); stymulowanie przedsiębiorczości i kreatywności mieszkańców (np. szkolenia w zakresie: zakładania przedsiębiorstw, wykorzystania internetu w działalności gospodarczej; olimpiady przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży, tworzenie punktów doradczo-konsultacyjnych dla przedsiębiorców i rolników).

Temat 2. Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

Cel strategiczny:

1)   Wspieranie rozwoju funkcji turystycznej obszaru w oparciu o zasoby środowiska naturalnego, ofertę kulturalną i urządzenia
      sportowo-rekreacyjne

     Działania służące realizacji celu obejmują: wspieranie inicjatyw umożliwiających wykorzystanie zasobów środowiskowych w ramach istniejących rezerwatów i pomników przyrody, atrakcji krajobrazowych, cieków i zbiorników wodnych zgodnie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju (np. opracowanie koncepcji wykorzystania obszarów o walorach środowiskowych do celów rekreacyjno-turystycznych); aktywizacja kulturalna obszaru w ramach imprez, wydarzeń integrujących społeczności lokalne (np. imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym integrujących społeczności analizowanego obszaru i przyciągające potencjalnych turystów, promocja lokalnych tradycji i zwyczajów); promocja wizerunku i oferty turystycznej obszaru oraz wydarzeń kulturalnych, sportowych (np. opracowanie koncepcji jednolitej informacji o atrakcjach turystycznych i kulturowych obszaru, informowanie o istniejących zasobach przyrodniczych oraz imprezach sportowych, kulturalnych, powołanie gazety lokalnej zawierającej informacje na temat przedsięwzięć i aktywności społecznej mieszkańców obszaru, powołanie Centrum Promocji Turystyki Ziemi Kłobuckiej, opracowanie folderu informacyjnego dla turystów wraz z mapą atrakcji turystycznych i kalendarzem imprez).
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA będzie odpowiedzialne za realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.