Dziś jest: Sobota, 18 Września Imieniny obchodzi: Irena, Stanisław, Józef

Menu Głowne->Program Leader+->Leader+ w Polsce


Pilotażowy Program LEADER+ w Polsce

W Polsce realizowany jest Pilotażowy Program LEADER+ jako Działanie 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Instytucją wdrażającą jest Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Program LEADER+ wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich, jest finansowany przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Cechy obszaru realizacji projektu:

Zasoby obszaru wiejskiego, na którym może być stosowana metoda LEADER, obejmuje: zasoby materialne, zasoby ludzkie, gospodarka i miejsca pracy, umiejętności i kompetencje, kultura i tożsamość, zarządzanie i demokracja, wizerunek, relacje zewnętrzne.

Przeanalizowanie tych zasobów i najważniejszych dla lokalnej społeczności wyzwań pozwala na wypracowanie strategii, specyficznej dla tego obszaru. Dzięki bliskim związkom z obszarem i odpowiednią reprezentatywnością różnych środowisk, Lokalna Grupa Działania zajmuje się wdrażaniem takiej strategii. Granice obszaru, na którym ma być wdrożony projekt, niekoniecznie opierają się na podziale administracyjnym, lecz raczej na jednorodności obszaru wiejskiego i możliwości zarządzania projektem. Skala wielkości jest określana jako obszar zamieszkiwany przez 10 000 do 100 000 mieszkańców. Pomoc Programu przybiera postać refundacji 100% kosztów kwalifikowanych
i korzystać z niej mogą wszystkie tereny wiejskie. Jednak niezbędnym i podstawowym warunkiem, aby skorzystać ze wsparcia Programu jest stworzenie Lokalnej Grupy Działania (LGD). Grupa ta powinna być reprezentacją społeczności danego terytorium. Zasięg jej działania powinien obejmować obszar minimum jednej gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej, zamieszkiwany przez nie mniej niż 10 tys. i nie więcej niż 100 tys. mieszkańców. LGD musi posiadać osobowość prawną i być utworzona przez przedstawicieli miejscowych podmiotów należących do trzech różnych sektorów:

-sektora publicznego, czyli instytucji reprezentujących administrację rządową
i samorządową,

-sektora społecznego (pozarządowego), do którego zalicza się organizacje zaangażowane w rozwiązywanie spraw społecznych, zatrudnienia, jakości życia, itp.

-sektora ekonomicznego, do którego zalicza się podmioty gospodarcze (firmy, gospodarstwa rolne) oraz organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze.

Ponieważ w Polsce nie ma jeszcze grup spełniających wszystkie podane wyżej kryteria, na początek w ramach „Pilotażowego Programu LEADER+” przewiduje się przyznawanie pomocy na tworzenie takich grup (jest to tzw. Schemat I ).

Ubiegać się o nią mogą: samorządy gmin wiejskich, wiejsko-miejskich lub ich związki, osoby prawne takie jakie fundacje, stowarzyszenia lub ich związki oraz organizacje pozarządowe, prowadzące statutowo działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich/wsi.
Projekty finansowane ze środków Pilotażowego Programu LEADER+ nie będą mogły być realizowane z udziałem innych środków publicznych, będą mogły natomiast angażować środki własne gmin. Każda z inicjatyw partnerskich będzie musiała w ciągu roku powołać
i ukonstytuować Lokalną Grupę Działania (w formie fundacji, stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń, ale nie konsorcjum), a także wypracować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszaru Wiejskiego (ZSROW) dla swojego terytorium, aby móc później złożyć kolejną aplikację o przyznanie pomocy na zrealizowanie tejże strategii (w ramach Schematu II). Nie ma jednak żadnego warunku, który nakazywałby uczestnictwo w Schemacie I, po to aby móc złożyć wniosek do Schematu II.

W ramach Schematu I realizowane będą działania szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze, służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych.

W ramach Schematu II LGD posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny, niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażać będą plany dotyczące realizacji strategii obejmujące promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych. Maksymalne dofinansowanie projektu w Schemacie I (aktualnie realizowany) wynosi 150.000 zł.

Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturalnych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe Maksymalne dofinansowanie w Schemacie II (po zakończeniu Schematu I) wynosi 750.000zł..