Dziś jest: Sobota, 18 Września Imieniny obchodzi: Irena, Stanisław, Józef

Menu Głowne->Program Leader+->geneza


Pilotażowy Program LEADER+
 
    LEADER to europejski program, który wspiera społeczności wiejskie stawiające na poprawę jakości życia i sytuacji ekonomicznej na swoim terenie wspólnym wysiłkiem i zgodną współpracą. Leader to Inicjatywa Wspólnotowa czyli program specjalny, zainicjowany przez Komisję Europejską.
Inicjatywa ta ma na celu wypracowanie nowatorskich rozwiązań polityki rozwoju obszarów wiejskich.  Cechą inicjatywy wspólnotowej jest to, że ma ona charakter eskperymentalny z punktu widzenia polityk wspólnotowych. Oznacza to, że
w wyniku realizacji inicjatywy wspólnotowej w różnych miejscach i uwarunkowaniach pojawiają się nowatorskie metody, sposoby rozwiązywania problemów i to one właśnie mogą
w przyszłości wpływać na politykę, jaką prowadzi Unia Europejska w danej dziedzinie.   Inicjatywa Leader w krajach Unii Europejskiej rozpoczęła się w 1991 roku, a obecnie  (2000-2006) trwa już jej trzecia edycja LEADER+.  Nazwę Leader tworzą pierwsze litery francuskich słów będących pełną nazwą programu: „Związki Pomiędzy Działaniami na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Wsi”.     
 
Fundusze z programu LEADER+ mogą być przeznaczane na trzy cele:

A. wspomaganie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich
B. wsparcie dla międzyregionalnych i międzynarodowych projektów współpracy
C. tworzenie sieci obszarów wiejskich UE - zarówno objętych pomocą LEADER+
jak i nie korzystających z tej pomocy
Z inicjatywy LEADER+ mogą korzystać wszystkie tereny wiejskie Unii Europejskiej. Beneficjentami pomocy są przede wszystkim „Lokalne Grupy Działania”, czyli związki partnerów publicznych i prywatnych wspólnie podejmujących innowacyjne działania związane z rozwojem obszaru wiejskiego.
Zaangażowanie społeczności:
Zaangażowanie społeczności umożliwia wspólne podejmowanie wyzwań przyszłości poprzez przezwyciężanie apatii i tradycyjnych podziałów, zwalczanie wykluczenia
i zapewnianie równowagi pomiędzy metodami rozwiązań, możliwościami
i potrzebami wszystkich sektorów lokalnej społeczności.
Jednoczenie partnerów na szczeblu lokalnym:
LEADER zachęca do budowania nowego partnerstwa i tworzenia nowych lokalnych struktur zarządzania, ułatwia tworzenie nowych form wspólnej organizacji. LEADER skupia się na lokalnym podejściu i zachęca do rozwijania lokalnego systemu rządzenia;

Program LEADER+ charakteryzuje się siedmioma cechami:

1. Lokalne podejście - wsparcie udzielane jest na zasadzie terytorialnej, a nie sektorowej - pomoc w formie grantu globalnego otrzymuje określone terytorium.

2. Oddolne podejście - sposób podejmowania decyzji jest oparty na zaangażowaniu i uczestnictwie mieszkańców (ludzie i stowarzyszenia zaangażowane w sprawy społeczne, firmy prywatne i sektor finansowy, oraz lokalne instytucje publiczne).

3.Partnerskie podejście - lokalna grupa działania (LGD) To grupa prywatnych
i publicznych uczestników działających jako partnerzy, pracująca nad formułowaniem strategii i planu działań. LGD jest jednym z najbardziej oryginalnych cech inicjatywy LEADER.

4.Innowacja - strategia rozwoju opracowana przez LGD i podejmowane przez nią działania muszą cechować się innowacyjnością. Chociaż koncepcja LEADER i jej praktyczne wdrażanie są innowacyjne same w sobie, inicjatywa LEADER podkreśla, że konkretne działania także muszą być innowacyjne. Mogą one dotyczyć nowego sposobu promowania lokalnych zasobów.

5.Zintegrowane podejście - działania i projekty realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju musza być powiązane i koordynowane jako całość, prowadząc do osiągnięcia celów określonych w strategii. Integracja może dotyczyć działań prowadzonych w jednym sektorze, wszystkich działań lub grup działań albo też - co najważniejsze - powiązań pomiędzy różnymi grupami uczestników: gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, ekologicznymi działającymi na danym obszarze.

6.Wymiana doświadczeń -  wszystkie LGD są zobowiązane aktywnie uczestniczyć
w sieci powiązań, wymiany doświadczeń i współpracy tworzonej w ramach Programu LEADER, zarówno w skali kraju i międzynarodowej.

7.Lokalne finansowanie i zarządzanie - przekazywanie Lokalnym Grupom Działania poważnej odpowiedzialności związanej z podejmowaniem decyzji dotyczących finansowania i zarządzania jest kolejnym elementem podejścia LEADER.