Dziś jest: Sobota, 18 Września Imieniny obchodzi: Irena, Stanisław, Józef

Menu Głowne->Partnerstwo Zielony wierzchołek Śląska->cele->ogólne


Realizowany Projekt pt. Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju „Zielonego wierzchołka Śląska” zmierza do uformowania trwałego partnerstwa osób aktywnie działających w obszarze, reprezentujących trzy sektory życia społeczno-gospodarczego, tj:
- publicznego – instytucji reprezentujących administracje rządową i samorządową (samorządy gminne i powiatowe, szkoły publiczne, domy i ośrodki kultury, ośrodki doradztwa rolniczego, instytucje naukowe, muzea, biblioteki, nadleśnictwa oraz parki krajobrazowe i narodowe),
- gospodarczego – podmioty gospodarcze, firmy, gospodarstwa rolne (rolnicy, małe, średnie i duże firmy – bez względu na formę prawną i rodzaj prowadzonej działalności, organizacje przedsiębiorców, agencje turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki sportowe i rekreacyjne itp.),
- społecznego – organizacje zaangażowane w rozwój spraw społecznych (grupy odnowy wsi, stowarzyszenia, fundacje, środowiska działające przy parafiach, grupy nieformalne zajmujące się pomocą społeczną, działalnością charytatywną, sportową, turystyczną, pozarządowe organizacje gospodarcze, izby rolnicze, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne itp.).
Zadaniem LGD będzie działanie na rzecz realizacji projektów (szkoleniowych, promocyjnych i informacyjnych) związanych z założeniami ZSROW.
LGD może działać na terenie objętym Projektem, wydzielonym na podstawie warunków naturalnych, gospodarczych, historycznych i kulturowych oraz społeczno-ekonomicznych, liczący co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 100 tys. mieszkańców.
LGD może mieć formę fundacji, stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. Niezależnie jednak od formy prawnej musi spełnić warunek: ponad 50% ilości głosów decyzyjnych powinna należeć do partnerów z sektora społecznego i gospodarczego. Dużą rolę powinny odegrać również kobiety i młodzież powyżej 25 roku życia.